Заготовка клітин крові для автотрансфузії за допомогою апарату з безперервним потоком CATSmart 

Заготовка клітин крові для автотрансфузії за допомогою апарату з безперервним потоком CATSmart 

16.11.2021

На сьогоднішній день переливання аутологічної крові стало важливим методом збереження крові пацієнта. 

Автотрансфузія – це процес, за допомогою якого з хірургічної рани або ранових дренажів збирається, фільтрується та промивається кров, для отримання аутологічного матеріалу та повторного переливання пацієнту. Завдяки технологічному прогресу на сьогодні доступні пристрої для промивання та фільтрації клітин крові, і з їх допомогою можна отримати високоякісний продукт для реінфузії. Крім того, використання аутологічної крові теоретично має переваги, оскільки вона менш шкідлива, ніж алогенні еритроцити. Метааналіз, проведений групою дослідників, був опублікований у 2016 році і включав 47 досліджень, які припускають, що аутотрансфузія ефективно зменшує потребу в алогенному переливанні еритроцитів під час операції на 39%. CATSmart — це система безперервної аутотрансфузії, оснащена, серед іншого, вбудованим датчиком гематокриту (Hct). Крім того, CATSmart використовує унікальний і найшвидший безперервний процес фільтрації еритроцитів, заснований на технології Continuous Flow, яка гарантує ранній доступ до еритроцитів у будь-який момент операції з надійною якістю. CATSmart є ідеальним поєднанням балансу клінічних характеристик та ергономічних переваг. Порівняння CATSmart із приладами, які використовуються для заготівлі крові в спеціалізованих установах, CATSmart показав подібну ефективність щодо відновлення еритроцитів, елімінації плазми та жиру. 

Дизайн дослідження

У період з січня 2015 року по вересень 2017 року в лікарні Марієн-Боттроп та Університетській лікарні Франкфурта було оцінено дві проспективні та обсерваційні когорти. У вибірку були включені пацієнти (>= 18 років), які перенесли планову ортопедичну або кардіохірургічну операцію з очікуваною втратою крові > 10% ОЦК. Критерієм виключення була вагітність. 

Основними результатами були ефективність концентрації еритроцитів та якість відмивання. Ефективність концентрації вважалась достатньою, якщо значення гематокриту (Hct) в концентраті одиниці аутологічних еритроцитів досягала цільового діапазону в 55-75% - відповідно до чинних німецьких рекомендацій. Якість вимивання визначали як достатню, якщо коефіцієнт видалення (RR) досягав цільового діапазону від 80 до 100%. Якість вимивання оцінювали за вмістом калію (K+), альбуміну (Alb), гепарину (aXa), вільного гемоглобіну (fHb), лейкоцитів (WBC) та тромбоцитів (Plt). 

Процедури

Після збору мінімум 400 мл крові із операційного поля, відбувалась її обробка за допомогою CE-сертифікованого пристрою для аутотрансфузії (CATSmart®, Fresenius Medical, Німеччина). Кров з рани було зібрано в стерильний резервуар, оброблено за допомогою безперервного центрифугування для відділення еритроцитів, і промито за допомогою режиму розумного промивання (стандартна програма промивання, швидкість виходу концетрату еритроцитів 20-40 мл/хв). Продукт представляв собою стерильний пакет, наповнений відмитими концентрованими еритроцитами для повторної інфузії пацієнту. Під час цього процесу видаляються всі плазматичні та нееритроцитарні клітинні компоненти зібраної крові, а отже, активовані фактори згортання, продукти фібринолізу та травмованих клітин, а також антикоагулянти. Hct вхідної крові та вихідної еритромаси вимірювався та візуалізувався на екрані пристрою. Щоб охарактеризувати значення Hct, зразки крові брали з резервуара CATSmart та з готового концентрату еритроцитів відповідно до встановлених процедур до та після етапу промивання, після чого дані аналізували в центральній лабораторії (LAB). Кров в резервуарі гомогенізували вручну перед забором зразків.

Результати

Всього в дослідження було взято 74 пацієнта, з яких 24 були виключені через помилку у використанні нового пристрою. Всього в остаточний аналіз було включено 50 пацієнтів, які перенесли ортопедичну (n = 32) та кардіохірургічну (n = 18) операцію. 

Ефективність концентрації еритроцитів

Медіана значення Hct в аспірованій крові становила 12,0%, (за даними CATSmart) і 14,9% (за даними центральної лабораторії) (p ≤ 0,05), а в готовому концентраті еритроцитів - 78,5% (за даними СATSmart) і 73,7% (за даними центральної лабораторії) (p ≤ 0,05) Значення Hct концентратів еритроцитів, виміряні CATSmart та лабораторією, достовірно корелювали (r = 0,51; p ≤ 0,05).

Якість відмивання

Індивідуальні значення коливалися в межах 73,3–99,1%; 92,5% для K+, 90,7–100,0% для Alb, 99 –100,0% для aXa, 45,8–98,5% для fHb, 9,0 і 95,9% для лейкоцитів і 63,4–99,6% для тромбоцитів.

Обговорення

Важливість заготівлі клітин і ретрансфузії аутологічних еритроцитів різко зросла за останні роки. Це пов’язано із рядом переваг аутологічних еритроцитів, як важливого інструменту для зменшення об’єму крововтрати під час хірургічного втручання, та можливістю швидкого переливання алогенних еритроцитів. Недавні метааналізи показали, що використання відновлення клітин та аутологічної ретрансфузії пов’язане зі зменшенням алогенного переливання еритроцитів до 39%, зниженням ризику інфекції на 28% і скороченням тривалості перебування в стаціонарі на 2,31 дні. Подібні результати були знайдені в метааналізі, проведеному Wang та його колегами. Інтраопераційне використання аутоеритроцитів зменшило потребу в переливанні будь-яких алогенних продуктів крові на 37% і переливанні еритроцитів на 40% у пацієнтів із кардіохірургічним втручанням.

Нещодавно на ринок був виведений апарат CATSmart як модель наступного покоління апарату безперервної аутотрансфузії C.A.T.S plus. У моделі ex-vivo обидва пристрої продемонстрували достатню продуктивність щодо Hct, відновлення еритроцитів, швидкості елімінації білка, гепарину та жиру та швидкості гемолізу.

Хоча деякі попередні дослідження були зосереджені на валідації in vitro, ця стаття оцінює ефективність CATSmart у клінічних умовах на крові людини. Щоб оцінити ефективність концентрації еритроцитів, ми порівняли значення Hct до та після обробки крові за допомогою пристрою CATSmart та за допомогою лабораторного аналізу концентрату еритроцитів. Значення Hct і RR були в межах цільових діапазонів 55–75% та 80–100% відповідно. Цікаво, що середні значення Hct, виміряні самим пристроєм, були навіть трохи вище цільового діапазону 78,5% через розбіжності у вимірюваннях. У той час як CATSmart оцінює значення Hct під час процесу промивання, лабораторний аналіз обчислює значення Hct за допомогою одноточкового вимірювання із зразка крові, взятого безпосередньо до та після процесу промивання, також на рівень Hct могла вплинути недостатня гомогенізація резервуара крові. Загальне значення параметрів якості було в межах цільових діапазонів. Однак ступінь видалення лейкоцитів (72,4%) був дещо нижче цільового діапазону. 

Висновок

Важливість заготівлі клітин і повторного переливання аутологічних еритроцитів різко зросла протягом останніх років. Проте технічні пристрої та системи постійно змінюються. Наші результати демонструють, що пристрій CATSmart видає достатню продуктивність концентрації еритроцитів і якість їх відмивання.

Джерело: https://bmcanesthesiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12871-018-0651-0 

Переклад: Дарія Сімчук